Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti da li je sve vlasništvo uredno upisano u zemljišnu knjigu (gruntovnicu) i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

Projektiranje

Posebna geodetska podloga (PGP)

Odlučili ste se za gradnju kuće? Rekli su vam da trebate ishoditi Posebnu geodetsku podlogu (PGP)

Više...

 

Građenje


Sudjelujemo u izvođenju građevinskih radova.

Više...

 

Pojmovnik

Pojmovnik - G1 d.o.o.Što je geodezija?

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava. Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti.

Slobodnim riječima možemo reći da je geodezija znanost koja se bavi izmjerom zemljine površine te prikazivanjem te površine izradom planova i karata..
Geodetska izmjera ili kraće samo izmjera je prikupljanje, obrada i prikazivanje podataka geodetskim metodama. Geodetske metode su takve metode prikupljanja, obrade i prikazivanja podataka koje su svojstvene geodeziji, odnosno njezinim granama: kartografiji, fotogrametriji, pomorskoj, satelitskoj i fizikalnoj geodeziji, primijenjenoj geodeziji te geomatici.

Najčešći su oblici prikupljanja podataka u geodetskoj izmjeri neposredno prikupljanje - mjerenjem geodetskim instrumentima ili posredno prikupljanje - mjerenjem snimaka.

Koji je posao geodeta?

Geometar ili geodet je osoba koja se profesionalno bavi geodezijom.

Djelatnost geodetskog inženjera obuhvaća:

 • Određivanje veličine i oblika Zemlje, te prikupljanje i obradu podataka koji su neophodni za određivanje Zemljinog polja sile teže kao i položaja, veličine, oblika i površine bilo kojeg njenog dijela.
 • Utvrđivanje položaja Zemlje u svemiru, utvrđivanje njene građe, nadzor nad njenim prostornim promjenama i promjenama građevinskih objekata.
 • Određivanje položaja državnih i drugih administrativnih granica, te granica javnih i privatnih čestica zemljišta, uključujući uknjižbu tih čestica kod nadležnih uprava.
 • Istraživanja prirodnog i društvenog okoliša, otkrivanje datosti kopna i mora, uporaba dobivenih podataka u općinskim, gradskim, županijskim i državnim društvenim i prostornim planovima razvitka.
 • Planiranje, razvijanje i novo oblikovanje vlasničkih odnosa među česticama zemljišta i građevinama.
 • Utvrđivanje vrijednosti pojedinih zemljišnih čestica i građevina, te upravljanje vlasničkim odnosima nad njima.
 • Planiranje, izmjera, organizacija i nadzor građevinskih radova.
 • Projektiranje, uspostavljanje i upravljanje geografskim, kartografskim i zemljišnim informacijskim sustavima, te trajno prikupljanje, čuvanje, obrađivanje i analiziranje podataka u tim sustavima.
 • Prikazivanje informacija o prostoru u obliku kartografskih prikaza.

Prijavni list

Prijavni list je sastavni dio parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koje izrađuju ovlaštene geodetske tvrtke.

Prijavni list za katastar

U prijavnom listu za katastar prikazuje se stanje podataka u posjedovnom listu (broj, položaj, oblik, površina i izgrađenost katastarske čestice) prije izradbe elaborata i stanje tih podataka koje treba uspostaviti nakon provedbe elaborata.

Prijavni list za zemljišnu knjigu

U prijavnom listu za zemljišnu knjigu prikazuje se stanje katastarskih podataka u zemljišnoknjižnom ulošku prije izradbe elaborata i stanje tih podataka koje treba uspostaviti nakon provedbe elaborata.

Kopija katastarskog plana

Kopija katastarskog plana (preris katastarskog plana) je javna isprava koju izdaje katastar, a prikazuje položaj i oblik katastarskih čestica. Prikaz uključuje, osim predmetne čestice, i susjedne katastarske čestice, odnosno onoliko široko područje koliko nam je potrebno.

Na kopiji plana prikazano je za sve katastarske čestice:

 • granica katastarske čestice
 • broj katastarske čestice
 • zgrade koje su evidentirane u katastru

Osim ovih podataka, kopija plana može sadržavati i neke druge, npr. linije koje prikazuju granice kulture, kućne brojeve evidentiranih građevina i sl.

Posjedovni list

U katastarskim uredima vodi se evidencija o posjedu i posjedovnim listovima. U posjedovne listove upisuju se posjednici katastarskih čestica i unose pisani podaci o katastarskim česticama (broj, adresa, način uporabe, izgrađenost, površina).
Prijepis posjedovnog lista izdaje se na zahtjev stranke u nadležnom uredu za katastar.

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola je dokument (upravni akt - rješenje) na temelju kojega se može započeti gradnja građevine. Njime se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju.

Građevinska dozvola potrebna je za građevine koje uredbom određuje Vlada RH ili za građevine koje se grade na području dvije ili više županija.

Postupke izdavanja građevinske dozvole uređuje Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09 ).

Zemljišne knjige (gruntovnica)

Zemljišne knjige (gruntovnica) su javni registri u koje se upisuju nekretnine i stvarna prava na tim nekretninama, te drugi pravni odnosi i činjenice u svezi s pravnim prometom nekretnina.

Stvarna prava su:

 • pravo vlasništva,
 • pravo građenja,
 • založno pravo,
 • pravo služnosti,
 • pravo stvarnog tereta.

Zemljišne knjige vode općinski sudovi, a u njima zemljišnoknjižni odjeli.

Što je Zemljišnoknjižni izvadak?

Zemljišnoknjižni izvadak predstavlja javnu ispravu kojom se dokazuje vlasništvo nad nekretninom.

Zemljišnoknjižni uložak (zemljišnoknjižni izvadak, vlasnički list) sastoji se od tri lista:

 1. Posjedovnica (A list) - sadrži podatke o svim katastarskim česticama koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo te sve katastarske promjene koje se odnose na njih
 2. Vlastovnica (B list) - sadrži podatke o vlasniku nekretnine, promjene glede vlasništva i osobna ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut glede raspolaganja nekretninom
 3. Teretovnica (C list) - sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je nekretnina opterećena (hipoteka, osobne i stvarne služnosti, pravo građenja, obvezna prava)